Consulting

Centrum odborného sociálního poradenství

Navigace

Centrum odborného sociálního poradenství

 

Poslání:

Posláním Centra odborného sociálního poradenství je pomoci osobám v krizi se zlepšením jejich nepříznivé sociální situace, kterou aktuálně nejsou schopni zvládat vlastními silami.

Cíl:

Cílem služby odborného sociálního poradenství je klient, který:

 

Cílová skupina:

Sociální služba je poskytována sobám v krizi starším 18 let.

 

Lokální působnost služby:              Louny

 

Forma poskytování služby:

Služba je poskytována ambulantní formou.

 

Zásady poskytování služby:

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Služba je poskytována ambulantní formou v kanceláři služby na adrese Louny, Osvoboditelů 2649. Klient může pracovníka kontaktovat následovně:

 

Klient je seznámen se službami, které mu může pracovník poskytnout a nabídnout. Součástí informování o službě je distribuce srozumitelných letáčků s popisem služby. Na základě těchto informací může klient s pracovníkem uzavřít smlouvu o využívání služeb. Tato smlouva se může měnit dle aktuálních potřeb klienta. Pracovník klienta srozumitelně informuje o právech a povinnostech.

Pokud si klient přeje, může zůstat v anonymitě.

 

Popis realizace služby:

Při poskytování služby je brán zřetel na individuální potřeby osob, včetně respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv a svobod.

Služba je realizována na základě ústní dohody mezi klientem a pracovníkem Centra s ohledem na jeho stanovený cíl a v souladu s jeho potřebami, schopnostmi a dovednostmi. Vždy je respektována vlastní vůle klienta a podporováno její uplatňování. Dohoda je uzavírána při prvním setkání a její součástí je popis problému, s nímž klient přichází, a jasné zformulování jeho osobního cíle.

Sociální služba může být poskytnuta jednorázově (jedna schůzka s klientem) nebo dlouhodoběji (více schůzek).

V průběhu spolupráce pracovník s klientem společně hodnotí naplňování stanoveného osobního cíle a na základě toho mohou přehodnotit a změnit původní dohodu.

Pracovník pomáhá klientovi v rámci konzultací hledat a specifikovat různé alternativy řešení. Na základě poskytnutých odborných informací o alternativách řešení a jejich důsledcích má být klient schopen učinit informované rozhodnutí.

Základním kritériem pro ukončení služby je subjektivně pociťované zlepšení situace klienta. Ukončení služby nastává buď po vzájemné dohodě nebo ze strany klienta (nepřijde bez vysvětlení na dohodnutý termín, apod.). Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

 

Důvody odmítnutí zájemce:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Odborné sociální poradenství dle §37 odst. 3
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

a)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     

b)     sociálně terapeutické činnosti

c)     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody práce

Spolupráci s uživateli s nimi společně plánujeme a průběžně zjišťujeme, jak je dosahováno stanovených cílů uživatele. Cíle společně s uživatelem neustále revidujeme. Ze spolupráce s uživatelem vyhotovujeme písemné záznamy.

Ukončení služby:

 

Prostory, materiální a technické vybavení:

Služba je poskytována v ambulanci na adrese Osvoboditelů 2649, Louny. Ambulance sestává ze dvou kanceláří. Kanceláře jsou umístěny ve 2. patře administrativní budovy v centru města Louny. V blízkosti je autobusové nádraží, vlakové nádraží, pošta, soud, apod.. Přístup do budovy je bezbariérový.  Obě kanceláře jsou spolu propojené dveřmi. Kancelář č. 1 má podlahovou plochu 12,35 m2 a je  využívána jako pracoviště odborného sociálního poradenství. V kanceláři je k dispozici kancelářský nábytek, psací stůl, židle, notebook, tiskárna a telefon. Sousedící kancelář č. 2, která slouží ve vymezené hodiny jako ambulance sociálně aktivizační služby,  může být  využívána při asistovaných kontaktech rodičů s dětmi. Krom kancelářského nábytku je zde  i zázemí pro rodiče a děti - 3 křesílka, stoleček, herní koberec, hračky.

Toalety a kuchyňka jsou společné pro všechny nájemce kanceláří na patře.