Consulting

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Navigace

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

   

Poslání:

Posláním sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji řešit.

Cíl:

Cílem sociálně  aktivizační služby je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí a prevence jeho umístění mimo rodinu, popř. vytvoření vhodných podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavního zařízení. Cílem je dále prevence sociálního vyloučení.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu představují rodiny s dětmi, ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Věková struktura cílové skupiny:      od 4 let věku

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu krizové situace, kterou bez pomoci rodiče nedokáží sami překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Sociálně aktivizační služby mohou být poskytovány i rodinám, jejichž děti jsou umístěny do ústavní péče, a to vždy s cílem návratu dětí zpět do péče biologické rodiny.

Lokální působnost služby:

Žatec, Louny, Postoloprty, Podbořany a spádové oblasti

Forma poskytování služby:

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Zásady poskytování služby:

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou v přirozeném prostředí uživatele. Klient může být osloven terénním pracovníkem, popř. klient sám může pracovníka kontaktovat následovně:

Klient je seznámen se službami, které mu může pracovník poskytnout a nabídnout. Součástí informování o službě je distribuce srozumitelných letáčků s popisem služby. Na základě těchto informací může klient s pracovníkem uzavřít smlouvu o využívání služeb. Tato smlouva se může měnit dle aktuálních potřeb klienta. Pracovník klienta srozumitelně informuje o právech a povinnostech.

 

Popis realizace služby:

Služba je zaměřena na pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Rodinám s dětmi se sociální pracovník věnuje převážně v terénu, v jejich přirozeném prostředí, případně poskytujeme ambulantní formu pomoc v prostorách ambulancí.

S uživatelem služby vypracovává sociální pracovník individuální plán, který vychází z aktuálních potřeb uživatele a obsahuje jednotlivé kroky k řešení stanovených cílů.

Sociální služba se zaměřuje na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovně výchovnou činnost s dospělými - např. podporu a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, podporu při rozvoji a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, ve školách. U dětí se zaměřujeme na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Veškerá podpora je poskytována s cílem prevence, popř. odstranění ohrožení či zmírnění dopadů ohrožujících situaci v rodině. Podpora pracovníků služby vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin. Nezbytnou součástí služby je multidisciplinární spolupráce se subjekty ze sociální oblasti, soudy, školami, apod..

 

Důvody odmítnutí zájemce:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 80 % těchto činností je
zajišťováno formou terénní služby,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Metody práce:

Spolupráci s uživateli společně plánujeme a průběžně zjišťujeme, jak je dosahováno stanovených cílů uživatele. Cíle společně s uživatelem neustále revidujeme. Ze spolupráce s uživatelem vyhotovujeme písemné záznamy.

Ukončení služby:

Prostory, materiální a technické vybavení:

Služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů. V případě potřeby klidného a bezpečného prostředí pro jednání s klientem (není-li klidné jednání možné např. v jeho domácnosti), popř. pro vyhledání informací na internetu pro klienta  a jako zázemí pro pracovníky slouží kanceláře (ambulance):