Consulting

Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech

Navigace

REGISTRACE A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY BYLA UKONČENA KE DNI 30.4.2017.

 

Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech

 

Poslání:

Posláním je vyhledávání a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v přirozeném prostředí a rozvoj jejich schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti.

 

Cíl:

Zastavit zhoršování sociální situace klienta a zapojit ho do širších sociálních struktur, podpořit jeho integraci do společnosti.

 

Cílová skupina:

Osoby, které žijí na území Postoloprt, Loun a spádových oblastí a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v oblasti:


Okruhy osob:

      
Věková struktura:

 

Lokální působnost služby:       Postoloprty, Louny a spádové oblasti

 

Forma poskytování služby:     Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele.

 

Zásady poskytování služby:

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele, kde je klient osloven terénním pracovníkem. Klient sám může pracovníka kontaktovat následovně:

Klient je seznámen se službami, které mu může pracovník poskytnout a nabídnout. Součástí informování o službě je distribuce srozumitelných letáčků s popisem služby. Na základě těchto informací může klient s pracovníkem uzavřít ústní dohodu o využívání služeb. Tato dohoda se může měnit dle aktuálních potřeb klienta. Pracovník klienta srozumitelně informuje o právech a povinnostech.

 

Důvody odmítnutí zájemce:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a)  základní sociální poradenství

Cílem základního sociálního poradenství je zvýšení informovanosti uživatele.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Metody práce:

 

Ukončení služby:

 

Prostory, materiální a technické vybavení:

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. V případě potřeby klidného a bezpečného prostředí pro jednání s klientem (není-li klidné jednání možné např. v jeho domácnosti), popř. pro vyhledání informací na internetu pro klienta  a jako zázemí pro pracovníky je pronajata kancelář na adrese Palackého 592, Postoloprty. Ke kanceláři lze využívat sociální zařízení na chodbě. Kancelář je vybavena vhodným nábytkem a poskytuje prostor pro diskrétní a nerušené jednání s klientem. Ke službě je dále využíván notebook, tiskárna s kopírkou, mobilní telefon a internet.

 

Pracovní doba:

 

Pondělí až pátek:      8,00 - 16,00 hod.