Consulting

Stanovy spolku

Navigace

STANOVY 

Vavřinec, z. s. 

Čl. I 

 Úvodní ustanovení 

Občanské sdružení Vavřinec založili jeho členové jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přijetím stanov dne 13. 3. 2013. Ode dne 1. 1. 2014 je Občanské sdružení Vavřinec dle § 3045 odst. 1   Občanského zákoníku považováno za spolek. Vzhledem ke změnám v platné legislativě bylo nutné provést změny v názvu a Stanovách tak, aby byly s platnou legislativou v souladu. Tyto Stanovy jsou přijímány na základě ustanovení § 214 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  

  

Čl. II 

 Název, sídlo, doba trvání 

1. Spolek přijal název: Vavřinec, z. s.  

2. Sídlo spolku je:  Tuchořice 133, 439 69  Tuchořice 

3. Identifikační číslo: 015 39 353

4. Spolek Vavřinec, z. s. je založen na dobu neurčitou.  

 

Čl. III 

 Poslání 

Cílem činnosti spolku je všestranná podpora fyzických a právnických osob v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a naplňování sociálních potřeb, tj. identifikace těchto potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.  

 

Čl. IV 

 Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění poslání popsaného v čl. III. Toto poslání je naplňováno zejména prostřednictvím:  

1. poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,  

2. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,  

3. realizací projektů v sociální oblasti,  

4. realizací projektů v oblasti vzdělávání,  

5. realizací projektů v oblasti zaměstnávání osob, které mají ztížený přístup na trh práce z důvodu sociokulturního nebo jiného handicapu,  

6. poradenské a konzultační činnosti v sociální oblasti,  

7. zapojení dobrovolníků a podpoře dobrovolnictví.  

 

Čl. V 

 Členství 

1. Členem spolku Vavřinec, z. s. se může stát osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s posláním a s činností tohoto spolku.  

2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členským shromážděním spolku, která o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.  

3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.  

4. Povinností členů je jednat v souladu s posláním spolku, dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku a účastnit se jednání orgánů spolku.  

5. Člen spolku má právo: a. účastnit se jednání členského shromáždění a podílet se na jeho rozhodování hlasováním,  

                                     b. volit ředitele spolku,  

                                     c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,  

                                     d. podílet se na praktické činnosti spolku.  

6. Spolek vede seznam členů, který je uložen  u ředitele. V seznamu členů je uváděno jméno, příjmení, titul člena, rok narození a adresa bydliště. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku  provádí ředitel na základě rozhodnutí členské schůze. Seznam členů spolku není veřejně přístupný.  

7. Členové jsou povinni platit členský příspěvek na číslo účtu 258936527/0300, variabilní symbol 9999999999 ve výši nejméně 100 Kč ročně, a to do doby konání členského shromáždění v daném roce. Na výzvu jsou členové povinni úhradu členského příspěvku doložit.  

8. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením pro závažné porušení členských povinností, anebo úmrtím člena. Členství zaniká také tehdy, nezaplatí-li člen členský příspěvek ani ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy k zaplacení.  O vyloučení člena rozhoduje členské shromáždění 

 

Čl. VI 

 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou členské shromáždění a ředitel.  

1. Členské shromáždění Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku, rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,  

b) volí a odvolává ředitele spolku,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,   

d) schvaluje výsledek hospodaření spolku,  

e) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na následující období,  

f) rozhoduje o zrušení spolku, jeho fúzi nebo rozdělení. 

Členské shromáždění je svoláváno ředitelem spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel je povinen svolat členské shromáždění do jednoho měsíce, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání členského shromáždění zasílá ředitel členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.  

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.  

O rozhodnutích přijatých na zasedání členského shromáždění pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členského shromáždění.  

 

2. Ředitel Ředitel je statutárním orgánem spolku, jedná za spolek samostatně.   

 

Ředitel je volen členským shromážděním na dobu 5 let. Ředitel se funkce ujímá den následující po dni volby. Za spolek může jednat rovněž ředitelem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

 

Ředitel zejména: a) zastupuje spolek navenek, b) je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem,  c) odpovídá za poskytování služeb spolku a za provádění doplňkových činností,  d) svolává zasedání členského shromáždění,  

e) vede řádně agendu členského shromáždění a seznam členů spolku, včetně archivace,  f) odpovídá za poskytování služeb spolku a za provádění doplňkových činností,  g) odpovídá za hospodaření spolku,  h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,  i) zpracovává návrh výroční zprávy a zprávy o hospodaření spolku,  j) odpovídá za personální poměry ve spolku, přijímá do pracovního poměru, propouští a řídí zaměstnance spolku. 

 

Čl. VII 

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu. Rozpočet je sestavován na období jednoho roku. Jeho příjmovou část tvoří dotace, granty, členské             příspěvky, dary a výnosy z doplňkové činnosti. Z těchto zdrojů jsou hrazeny náklady spojené s činností spolku.  

2. Spolek je oprávněn nabývat majetek bez omezení.  

3. Při svém hospodaření se spolek řídí těmito stanovami a platnými právními předpisy.  

4. Spolek vede účetnictví dle platných předpisů.  

5. Rozpočet a roční závěrku schvaluje členské shromáždění.  

6. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.  

 

Čl. VIII 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká rozhodne-li o tom členské shromáždění devadesátiprocentní většinou přítomných členů.  

2. V případě zrušení spolku s likvidací, bude likvidační zůstatek spolku převeden na veřejně prospěšnou společnost obdobného zaměření jako Vavřinec, z. s. a výběr konkrétní organizace je v pravomoci členského shromáždění.  

 

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy schválilo členské shromáždění spolku dne 11. 11. 2015. 

2. Spolek zveřejňuje svoje stanovy na webových stránkách spolku. Dále jsou stanovy přístupné na požádání každému zájemci v sídle spolku.  

 

Účinnost 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 12. 11. 2015.  

 

Příloha:   Zápis z členského shromáždění ze dne 11. 11. 2015