Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

POSLÁNÍ

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomocí rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji řešit.

CÍL

Cílem sociálně aktivizační služby je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí a prevence jeho umístnění mimo rodinu, popř. vytvoření vhodných podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavního zařízení. Cílem je dále prevence sociálního vyloučení.

CO POSKYTUJEME

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkolů.

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnosti s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 80% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení spět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Terénní formou je služba poskytována v přirozeném prostředí klientů, např. v jejich domácnosti, v lokalitách Žatec, Louny, Postoloprty, Podbořany a spádové obce.

 • Pondělí – Pátek 7:30 – 11:30   12:00 – 16:00

Ambulantní forma služby je poskytována v následujících ambulancích

 • Žatec:             nám. Svobody 9            středa       12 – 16
 • Louny:            Osvoboditelů 2649       pondělí     12 – 16

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • bezplatnost,
 • respekt – respektujeme klientova práva, zájmy, potřeby, názory a rozhodnutí,
 • zachování lidské důstojnosti,
 • bezpečnost – jednáme tam, kde se klient cítí bezpečně a zároveň na místě, které vyhovuje pracovníkům (např. z bezpečnostních důvodů),
 • princip nízkoprahovosti, práce v přirozeném prostředí uživatelů,
 • dobrovolnost,
 • rovný přístup,
 • mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací,
 • aktivizační přístup

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu představují rodiny s dětmi ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Věková struktura cílové skupiny:   od 4 let věku

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině nebo osobě, která pečujíe alespoň o jedno nezletilé dítě, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu krizové situace, kterou bez pomoci rodiče nedokáží sami překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

KAPACITA SLUŽBY

 • individuální okamžitá kapacita
 1.  ambulantní forma     1
 2.  terénní forma            4
 • skupinová okamžitá kapacita
 1. ambulantní forma       5 osob na 1 pracovníka
 2. terénní forma              5 osob na 1 pracovníka

DŮVODY ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA

KONTAKTY

Vedoucí služby
Ing. Štěpánka Frelichová
Mobil: 702 190 514
Email: frelichova@vavrinec-zs.cz

Pracovnice v sociálních službách (Louny)
Bc. Anna Šipková
Mobil:  725 505 620
Email: sipkova@vavrinec-zs.cz

Sociální pracovnice (Louny)
Jana Knichalová, DiS
Mobil: 727 841 123
Email: knichalova@vavrinec-zs.cz

Sociální pracovnice (Žatec)
Bc. Markéta Krajová, DiS
Mobil:  725 932 861
Email: krajova@vavrinec-zs.cz

Pracovnice v sociálních službách (Žatec)
Soňa Donnerová
Mobil: 702 190 517
Email: donnerova@vavrinec-zs.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ (v nabídce Ke stažení)

 • Informace pro zájemce
 • Leták služby
 • Žádost o poskytnutí sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Jak si mohu stěžovat? – leták

SLUŽBU SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2021 PODPOŘILI

   

SLUŽBU SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2020 PODPOŘILI

 

     

Skip to content