Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji řešit.

Cílem sociálně aktivizační služby je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí a prevence jeho umístění mimo rodinu, popř. vytvoření vhodných podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavního zařízení. Cílem je dále prevence sociálního vyloučení.

Mezi základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi patří zejména:

a) výchovné , vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

V rámci poskytování sociální služby mohou klienti služby využít i doplňkových služeb jako je poskytnutí potravinové a materiální pomoci.

Služba je poskytována na území měst Žatec, Louny, Postoloprty, Podbořany a spádových oblastech.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu krizové situace, kterou bez pomoci rodiče nedokáží sami překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Pracovníci se řídí ve vztahu ke klientům principy vyplývajícími z etického kodexu, zejména pak respektují osobnost klienta – jeho možnosti, schopnosti, dovednosti, názory, postoje, soukromí a svobodnou volbu. Při dodržování těchto etických principů mu pak pomáhají v orientaci a uplatňování svobodné vůle.

Nedílným postojem pracovníka je pak snaha o udržování partnerského postoje (tj. vyváženost spolupráce, vyvážená spoluúčast klienta), vůči dospělému klientovi. Pokud klient není schopen vzhledem ke své situaci či osobnostním specifikům (snížené rozumové schopnosti apod.) uplatnit ihned partnerský postoj je pak na pracovníkovi, aby klienta motivoval a vedl ho ke zvyšování schopností tohoto postoje dosáhnout.

Pracovníci služby respektují klientova práva, zájmy, potřeby, názory a rozhodnutí. Dbají na svou i klientovo bezpečnost a rovný přístup.

Poskytování sociální služby je zcela dobrovolné. Samozřejmostí je důvěrnost sdělených informací.

při poskytování sociálních služeb dbá poskytovatel na to, aby uživatelé služeb mohli v co možná největší míře uplatňovat vlastní vůli. Toto se odráží zejména při sestavování individuálního plánu průběhu sociální služby, při kterém se vychází z vůle a schopností uživatele.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZCELA ZDARMA.

Přílohy:

Službu podporují:

Město Louny
Město Žatec
Město Poslotoprty
Přesunout se na začátek