Etický kodex pracovníků spolku

Etický kodex vyjadřuje soubor pravidel chování, které očekáváme od sebe navzájem. Všichni máme právo na slušné zacházení, a to jak klienti sociálních služeb, tak i poskytovatelé. Účelem tohoto Etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování pracovníků spolku Vavřinec, z.s. ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Pracovníci (zaměstnanci, dobrovolníci, studenti na odborné praxi) spolku Vavřinec, z.s. se hlásí a plně podporují etické principy obsažené v Etickém kodexu sociálních pracovníků České republiky. Pracovníci respektují Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte.

Při veškeré činnosti související s výkonem svého povolání pracovník spolku Vavřinec, z.s. vždy jedná v souladu s tímto Etickým kodexem, který vyjadřuje naši podstatu, hodnoty a jednání.

Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k zájemci o sociální službu a k uživateli sociální služby

 • Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, věk, rodinný stav, zdravotní stav, náboženské a politické přesvědčení, sexuální orientaci, sociální status a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Pracuje se všemi zájemci o službu a s uživateli služby bez jakékoliv formy diskriminace. 
 • Pracovník pracuje se zájemcem či uživatelem bez ohledu na své potřeby, postoje, pocity a předsudky. Předchází zneužití důvěry a závislosti uživatele, zamezuje vytváření blízkých vtahů s uživateli. Pracovník s uživatelem nenavazuje eroticko-sexuální vztahy.
 • Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů.
 • Pracovník respektuje uživatele služby jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy, povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za vlastní zdraví a vede ho k vědomí vlastní odpovědnosti.
 • Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo k omezení tohoto práva u jiných osob.
 • Při kontaktování je pracovník povinen informovat uživatele o jeho právech a možnostech s důrazem na dodržování mlčenlivosti, postup při uplatňování stížností, proceduru přijetí, poskytování a ukončení služby, obecný popis dalších dostupných služeb.
 • Pracovník je povinen jednat odpovědně, s ohledem na specifika práce, která je založena na důvěře.
 • Pracovník chrání právo zájemce o službu či uživatele služby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Je vázán mlčenlivostí o všech údajích a informacích o zájemci o službu a uživateli, které se dověděl při výkonu svého povolání. Pracovník pracuje pouze s informacemi, které jsou při práci s klientem nezbytně nutné.
 • Pracovník se vyvaruje střetu zájmů. Pokud zjistí, že by mohl střet nastat a zná opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran, pak tato opatření provede.
 • Pracovník má právo ukončit svou práci na případu, jestliže se necítí být kompetentní nebo vhodný pro jeho řešení nebo jestliže se jedná o problémového klienta, s nímž není spolupráce objektivně možná.
 • Pracovník nesmí řešit vnitřní záležitosti (organizační, pracovně právní a obdobné) před klienty.
 • Pracovník neupřednostňuje žádného klienta, přistupuje k nim se stejnou péčí a aplikuje k nim rovný přístup.
 • Pracovník nesmí zneužít svého postavení vůči klientům.

 

Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svým kolegům

 • Všichni pracovníci spolku ctí zákonné postupy a jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých kolegů.
 • Pracovníci spolku jednají korektně se svými spolupracovníky a s pracovníky orgánů veřejné správy, respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 • Pracovníci respektují důvěrnost informací o soukromí spolupracujících osob.
 • Pracovníci respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě vhodným způsobem.
 • Pracovníkům nepřísluší hodnotit práci druhých, pokud k tomu nejsou vybídnuti v rámci hodnocení práce zaměstnanců. V žádném případě však není přípustné kritizovat jiného zaměstnance v přítomnosti klienta.

 

Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu k zaměstnavateli

 • Pracovník zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděl v souvislosti s plněním pracovních úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost spolku.
 • Pracovník užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá jeho pracovní pozici.
 • Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v platné legislativě a pracovním řádu. Porušení bude posuzováno jako porušení pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • Pokud se pracovník dostane do složité situace, která může spolku způsobit potíže, poradíme se o vhodném postupu s kompetentními pracovníky spolku.
 • Pracovník má právo na projevení svého postoje formou sdělení nebo stížnosti a na řešení sdělené věci.
 • Každý pracovník plní své pracovní povinnosti.
 • Pracovník vyřizuje pracovní záležitosti osobně, bez zbytečných průtahů a v zákonem stanovených lhůtách. Při plnění svých povinností si počíná tak, aby ostatním účastníkům nevznikaly zbytečné výdaje či náklady.
 • Pracovník poskytuje zaměstnavateli informace o svých pracovních činnostech pravdivé a úplné.
 • Informace pro veřejnost poskytuje pouze zaměstnanec, který je k tomu určen.
 • Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny.
 • Každý pracovník se chová a jedná tak, aby přispěl k dobrému jménu spolku.
 • Pracovník nesmí před nebo během pracovního procesu konzumovat omamné a psychotropní látky a alkohol.
 • Pracovník může využít informace získané při výkonu práce ke studijním, publikačním či vědeckým účelům pouze s písemným souhlasem ředitelky. Vždy však garantuje anonymitu osobních údajů klientů.

 

Pravidla etického chování pracovníka ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • Dbáme na bezpečné pracovní prostředí.
 • Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností.
 • Pracovníci jsou povinni vést o výkonu svého povolání průběžně řádnou dokumentaci, kterou v době nečinnosti uzamykají na k tomu určeném místě.
 • Pracovníci jsou povinni znát zákony a předpisy platné pro výkon povolání a dodržovat je. Dále jsou povinni se dále odborně vzdělávat tak, aby byli způsobilí provádět kvalifikovaně svou práci.
 • Pracovníci nesmí využívat profesního vztahu k prosazování svých osobních, náboženských, politických nebo jiných ideologických zájmů. 
Přesunout se na začátek