Housing LED v lounském okrese

Základní informace o projektu

Projekt podporuje osoby, které se dostaly do bytové nouze a tuto nouzi neumí vyřešit vlastními silami.

Realizační tým vychází ze zkušeností, které získal realizací projektu Housing First pro rodiny s dětmi v lounském okrese v letech 2020 – 2022. 

Informace pro zájemce o podporu

Při potížích souvisejících s bydlením se můžete obrátit na Centrum prevence ztráty bydlení (CPZB), které je vstupní branou do projektu. Se sociálními pracovníky se můžete setkat také v terénu.

Veškerá podpora je poskytována zdarma.

Centrum prevence ztráty bydlení

Všichni zájemci o podporu nejprve hovoří se sociálním pracovníkem CPZB. Sociální pracovník kvalifikovaně posoudí, zda je nutné zájemce podpořit zabydlením do podporovaného bytu HL nebo zda by jeho potíže nebylo možné vyřešit jiným způsobem, např. odborným poradenstvím sociálního pracovníka CPZB, právníka, intervencí terapeuta, odkázáním na vhodnou službu v regionu, atd..

Cílová skupina, která může být podpořena v rámci CPZB:

Osoby starší 17-ti let, které jsou v bytové nouzi, resp. žijí v bytě ohrožujícím jejich život a zdraví, jsou ohrožené ztrátou bydlení či o bydlení již přišly.

Cílová skupina, která může být podpořena zabydlením:

Aby mohla být domácnost podpořena zabydlením, musí splnit 3 níže uvedené podmínky:

1) musí patřit mezi níže uvedené typy domácností = domácnost musí tvořit

a) rodiny v nichž je pečováno alespoň o jedno nezletilé dítě – za rodinu považujeme i osamělého rodiče s dětmi, prarodiče pečujícího o nezl. dítě nebo náhradní rodiče pečující o nezl. dítě

b) těhotné ženy v období 10 týdnů před porodem a méně

2) musí se jednat o osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

a) dle typologie ETHOS

  • osoby bez střechy – osoby spící venku, např. na ulici, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut nebo osoby využívající noclehárnu,
  • osoby bez bytu – osoby žijící v azylových domech a v obecních či komerčních ubytovnách, osoby před opuštěním věznice, osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, osoby před opuštěním dětské instituce nebo pěstounské péče, ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,
  • osoby v nejistém bydlení – osoby, které mají nařízené vyklizení bytu a vystěhování, osoby zažívající domácí násilí, osoby žijící v domácnosti bez právního nároku na byt, osoby v nezákonně obsazené budově/pozemku, osoby pobývající u příbuzných nebo známých a nemají jinou možnost bydlení,
  • osoby v nevyhovujícím bydlení – výrazně nepřiměřený počet osob žijících v bytě (méně než 8 m2 na osobu), nevhodný technický stav budovy s výskytem plísní a hmyzu či hlodavců, pobyt v provizorních stavbách s neexistujícím či nedostatečným přístupem k pitné vodě či elektřině, osoby žijící v mobilním obydlí (např. maringotka), které nemají jinou možnost bydlení.

b) osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí

  • osoby ohrožené ztrátou bydlení (např. vystěhováním z nájemního či vlastního bytu)
  • osoby zatížené dluhy na nájmu a službách souvisejících s bydlením, které jsou ohrožené ztrátou nájemní smlouvy a vystěhováním
  • osoby ohrožené ztrátou bydlení z důvodu stížností sousedů a nadměrným opotřebováním bytů

3) osoba má potřebu dlouhodobé a intenzivní podpory v níže uvedených oblastech

a) fyzické zdraví

  • bytová nouze má prokazatelný dopad na zdraví (plíseň v bytě, štěnice, apod.)
  • náhlé zhoršení zdravotního stavu z důvodu nevyhovujícího bydlení
  • zhoršený zdravotní stav a jeho vliv na vhodnost aktuálního bytu (např. potřeba bezbariérovosti)

b) psychický stav

  • dopad bytové nouze na psychický stav – špatné sousedství, diskriminace ze strany pronajímatelů, velké množství osob žijících v malém bytě, apod.
  • psychická deprivace – stres z nemožnosti zabezpečení základních životních potřeb, neustálá nejistota, že přijdou o „střechu nad hlavou“, degradace či šikana ze strany pronajímatelů bytů, atd.

c) rodina

  • riziko odebrání dětí do ústavní či jiné náhradní výchovy, hrozba odloučení dítěte od pečující osoby z důvodu ztráty bydlení
  • možnost vrácení dětí z ústavní či jiné náhradní výchovy
  • získáním bytu dojde ke sloučení dosud rozdělené rodiny
  • diskriminace rodiny se 3 a více nezl. dětmi při vstupu do nájemního bydlení
  • závislost dalších osob na žadateli či jeho partnerovi (rodiče, zletilé děti, příbuzní s handicapem, apod.)
  • dysfunkčnost rodin – rodiče nejsou schopni adekvátně zabezpečit všechny funkce rodiny, zejména pak funkci ekonomicko-zabezpečovací, což se přenáší i na další generaci, protože děti z dysfunkčních rodin přenáší tuto zátěž do rodin nových
  • výskyt domácího násilí

d) zaměstnání

  • dlouhodobá nezaměstnanost žadatele nebo partnera ve stejné domácnosti (déle než 1 rok) s prokazatelnou souvislostí s bytovou nouzí
  • ztížený vstup na trh práce z důvodu nemožnosti zajištění hygieny, nemožnost odpočinku

e) vzdělávání

  • diskriminace žadatele nebo člena domácnosti v přístupu ke vzdělávání s prokazatelnou souvislostí s bytovou nouzí
  • žádný nebo nedostatečný prostor pro přípravu na výuku
  • nedostatečný prostor pro odpočinek
  • šikana z důvodu nemožnosti zajištění hygieny

f) úhrada nájemného a služeb s ním souvisejících

  • náhlé snížení příjmu domácnosti
  • skokové zvýšení výdajů za nájemné či služby související s bydlením
  • nedostatek kompetencí k pravidelné úhradě plateb

g) dluhy

  • nečekaná životní situace, která by mohla vést k významnému zadlužení
  • zvýšení zadluženosti rodiny, kdy se snaží uhradit extrémně vysoké nájemné a kauce za nevyhovující bydlení
  • oddlužení, insolvence

h) právo

  • diskriminace žadatele na trhu bydlení
  • stigmatizace z důvodu bydlení v azylovém domě, na ubytovně, nebo na tzv. negativně vyhlášené adrese s dopadem na psychický stav osoby
  • porušování nájemních práv ze strany pronajímatele, které nelze řešit jiným způsobem než opuštěním bydlení

i) drogy, alkohol

  • problematické užívání návykových látek

j) péče o domácnost

  • nutnost podpory při péči o domácnost, vedení domácnosti

k) finance

  • podpora při sestavení a udržení rodinného rozpočtu
  • nemožnost dosáhnout na odpovídající sociální dávky – některé dávky jsou spjaty s nutností dosažitelnosti klienta na konkrétní adrese nebo s doložením nájemní smlouvy

l) popř. se může vyskytnout jiný významný důvod, který může vyvolat potřebu dlouhodobé a intenzivní sociální práce (musíme si uvědomit, že každá osoba má individuální potřeby a také na různé životní situace reaguje různým způsobem – je proto možné, že nastane situace, která není ve výše uvedeném výčtu oblastí – situaci je vždy třeba sociálním pracovníkem důkladně popsat, vč. souvislostí a možného dopadu na bydlení)

Dbáme na to, aby v HL byly podporovány zejména rodiny multiproblémové, tj. ty nejohroženější. Tzn. cílovou skupinu zužujeme na ty rodiny, které splňují definici výše uvedené základní cílové skupiny a stav bytové nouze dle typologie ETHOS, a zároveň se u nich vyskytuje kumulace nepříznivých sociálních jevů, které vyžadují dlouhodobou intenzivní potřebu podpory sociální prací. Tuto podmínku může za rodinu splnit pouze jeden člen, neboť rodina je propojeným systémem a problémy týkající se jednoho z členů rodiny ovlivňují právě celý tento rodinný systém.

Principy podpory účastníků projektu:

 • žádná zásluhovost,
 • bydlení je lidské právo,
 • naslouchání a respekt volby klientů, nedirektivní přístup,
 • včasnost podpory,
 • partnerský přístup, otevřenost, asertivní jednání,
 • profesionalita,
 • diskrétnost,
 • oddělení podpory od bydlení,
 • zaměření na zotavení,
 • harm reduction,
 • individualita,
 • flexibilní podpora tak dlouho, jak je potřeba.

Informace pro pronajímatele

Jste pronajímatel bytu či domu a máte zájem spolupracovat s námi v projektu Housing Led?

Spojte se telefonicky s bytovou specialistkou, která zodpoví všechny Vaše dotazy a upřesní detaily možné spolupráce.

Poslání

Cílem činnosti spolku je identifikace sociálních potřeb fyzických a právnických osob, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k jejich naplňování.

Skip to content