Stáže a odborné praxe

Vavřinec, z.s. je organizací, která podporuje vzdělávání studentů sociálních oborů, a je otevřená kolegům z jiných organizací pro vzájemné sdílení poznatků z oblasti sociální práce.

Osobou odpovědnou za dojednání kontaktu o výkonu praxe či stáže je ředitelka spolku:

Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA

+420 607 813 451

Exkurze ve spolku Vavřinec, z.s.

Exkurzi mohou ve spolku absolvovat studenti sociálních oborů SOŠ, VOŠ či VŠ, popř. pracovníci úřadů či jiných sociálních organizací. Exkurze může proběhnout pouze na základě souhlasu ředitelky spolku, která domlouvá podmínky se žadateli o exkurzi (školou, organizací) a s vedoucí služby, ve které by exkurze měla proběhnout. 

 • O realizaci exkurze není třeba sepisovat žádnou smlouvu, podmínky jsou dohodnuty ústně.
 • Všechny exkurze jsou bez finanční úplaty.
 • Službou zpravidla provází vedoucí služby, která vždy účastníky poučí o mlčenlivosti a bezpečnosti v provozu služby, a to ihned na začátku exkurze.
 •  V průběhu exkurze zodpovídá za studenty vždy pedagogický dozor dané školy.

Odborná praxe ve spolku Vavřinec, z.s.

Praktikant je přijat na odbornou praxi na základě smlouvy o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavřena mezi spolkem a školským zařízením nebo mezi spolkem a praktikantem. 

 • Praktikanti obvykle absolvují odbornou praxi bezúplatně.
 • Ve smlouvě je též zahrnuta nutnost doložení pojistné smlouvy ze strany žadatele o praxi (pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání). Žadatel je povinen doložit kopii pojistné smlouvy při podpisu smlouvy zajišťující praxi, jinak smlouva zaniká.
 • Podmínky odpovědnosti za škodu vyplývají z příslušného paragrafu zákoníku práce, tedy:
  •  student odpovídá za škodu, kterou spolku způsobil při výkonu praxe nebo v přímé souvislosti s ní,
  •  spolek odpovídá za škodu studentovi, která mu vznikne při výkonu praxe nebo v přímé souvislosti s ní.
 •  Na praxe je možné nastoupit pouze na základě uzavřené smlouvy o zajištění praxe, která musí být podepsána jak ze strany spolku (vždy podepisuje ředitelka spolku), tak ze strany žadatele o praxi.
 • O uzavření smlouvy o praxi rozhoduje vždy ředitelka spolku. Ředitelka má právo stanovit maximální počet praktikantů, kteří budou v jeden okamžik na jednom pracovišti.
 •  V průběhu celé praxe odpovídá za praktikanty osoba odpovědná za odborný průběh praxe uvedená ve smlouvě nebo jiný, ředitelkou pověřený, odborný pracovník.
 •  První den praxe se praktikant dostaví na dohodnuté pracoviště v předem dohodnutou dobu. Před zahájením praxe je praktikant seznámen s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně vnitřních předpisů spolku vztahujících se k výkonu odborné praxe. Praktikant je také poučen o zacházení s osobními údaji klientů a zachovávání mlčenlivosti. Praktikant potvrdí všechna tato proškolení svým podpisem na originálech příslušných formulářů.
 •  Praktikant se musí řídit pokyny osoby odpovědné za průběh praxe a dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku.
 •  Praktikant může pod dohledem odpovědné osoby nahlížet do dokumentace vedené o klientech, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění praktické výuky. K nahlížení musí dát klient vždy souhlas. O souhlasu učiní klíčový pracovník zápis do složky klienta.
 •  Žadatel o praxi (škola) zaručuje, že praktikant je připraven pro základní odbornou činnost po stránce teoretické a je poučen o povinnosti dodržovat pracovní kázeň a respektovat předpisy a opatření platné ve spolku Vavřinec, z.s.
 •  Na základě žádosti praktikanta nebo pokud je toto přímo uvedeno ve smlouvě, vystaví spolek potvrzení o vykonané praxi včetně zhodnocení obsahu praxe a dosažených výsledků.

Odborná stáž ve spolku Vavřinec, z.s.

Stážisti jsou zejména kolegové z jiných sociálních služeb. Na stáž jsou přijímáni na základě dohody, která může mít písemnou i ústní formu.

 • Stážisté obvykle absolvují odbornou stáž bezúplatně.
 • Podmínky odpovědnosti za škodu vyplývají z příslušného paragrafu zákoníku práce, tedy:
  • stážista odpovídá za škodu, kterou spolku způsobil při výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní,
  • spolek odpovídá za škodu stážistovi, která mu vznikne při výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní.
 • O uzavření dohody o stáži rozhoduje vždy ředitelka spolku. Ředitelka má právo stanovit maximální počet stážistů, kteří budou v daný okamžik na jednom pracovišti.
 • V průběhu celé stáže odpovídá za praktikanty osoba odpovědná za odborný průběh stáže, kterou určí ředitelka spolku.
 • První den stáže se stážista dostaví na dohodnuté pracoviště v předem dohodnutou dobu. Před zahájením stáže je stážista seznámen s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně vnitřních předpisů spolku vztahujících se k výkonu odborné stáže. Stážista je také poučen o zacházení s osobními údaji klientů a zachovávání mlčenlivosti. Stážista potvrdí všechna proškolení svým podpisem na originálech příslušných formulářů.
 • Stážista se musí řídit pokyny osoby odpovědné za průběh stáže a dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku.
 • Stážista může pod dohledem odpovědné osoby nahlížet do dokumentace vedené o klientech pouze s předchozím souhlasem klienta. O souhlasu učiní klíčový pracovník zápis do složky klienta.
 • Na základě žádosti stážisty nebo pokud je toto přímo uvedeno v dohodě, vystaví spolek potvrzení o vykonané stáži včetně zhodnocení obsahu stáže a dosažených výsledků.
Skip to content