Housing first pro rodiny s dětmi v lounském okrese

Co projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je podpora rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především). Jedná se o eliminaci bezdomovectví, resp. stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho udržení cílovou skupinou.

Projekt řeší problematiku rodin s dětmi v lounském okrese, které jsou ohrožené bytovou nouzí a s ní související sníženou možností uplatnění ve společnosti.

Sekundárními problémy jsou:

 • neschopnost uplatnit se na trhu práce – absence místa pro odpočinek, hygienu, apod.,
 • dysfunkčnost rodin – rodiče nejsou schopni zabezpečit základní funkce rodiny, zejm. ekonomicko-zabezpečovací, což se přenáší i na další generaci, protože děti z dysfunkčních rodin přenáší tuto zátěž do rodin nových,
 • odebrání dětí do náhradní péče – do ústavní péče, popř. ZDVOP (dobrovolný pobyt na základě žádosti zoufalého rodiče nebo pobyt nařízený předběžným opatřením soudu), pro děti je tato situace velmi traumatizující,
 • psychická deprivace – stres z nemožnosti zabezpečení základních životních potřeb, neustálá nejistota zda nepřijdou o střechu nad hlavou, degradace ze strany pronajímatelů bytů,
 • šikana dětí – ve škole a celkově v kolektivu vrstevníků (např. z důvodu nemožnosti zajistit dostatečnou hygienu),
 • stigmatizace z důvodu bydlení v azylovém domě, na ubytovně nebo na tzv. negativně vyhlášené adrese,
 • zvýšení zadluženosti rodiny – snaží se uhradit extrémně vysoké nájemné a kauce za nevyhovující bydlení,
 • nemožnost dosáhnout na odpovídající sociální dávky – některé sociální dávky jsou spjaty s nutností dosažitelnosti klienta na konkrétní adrese nebo doložením nájemní smlouvy.

Kdo je cílovou skupinou?

Cílovou skupinu tvoří rodiny, v nichž je pečováno alespoň o 1 nezletilé dítě. Za rodinu považujeme i osamělou matku, popř. otce s dětmi, prarodiče pečující o nezl. dítě nebo náhradní rodiče pečující o nezl. dítě. Cílová skupina musí současně naplnit podmínky Housing First dle této výzvy č. 108, tj. jedná se o domácnost aktuálně v bytové nouzi v níž alespoň 1 dospělá osoba potřebuje intenzivní a dlouhodobou podporu a aktuálně se zdržují v lounském okrese.

Zaměření na konkrétní cílovou skupinu vychází z naší místní letité znalosti problematiky rodin s dětmi v bytové nouzi v dané lokalitě.

Cílová skupina byla vybrána s ohledem na vysokou perspektivu zapojení rodičů do pracovního procesu poté, co bude uspokojena jejich potřeba bydlení, jejíž součástí je i eliminace obav a snížení stresu spojeného s obavou o zabezpečení místa pro život svých dětí. Zapojení rodičů do pracovního procesu výrazně zvyšuje jejich šanci na udržení vhodného bydlení a zapojení rodiny do společnosti.

 

Jaká je kapacita projektu?

Podpořeno bude 12 domácností.

 

Jaká je doba realizace projektu a čeho za tuto dobu chceme dosáhnout?

Projekt bude probíhat v období od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2022.

Cíle projektu bude dosaženo, pokud bude v lounském okrese ubytováno minimálně 12 domácností a minimálně 12  ubytovaných domácností si bydlení udrží alespoň po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 

Dále chceme dosáhnout změny kvality života účastníků projektu (rodin), tj. vyřešení sekundárních problémů v rodině tak, že:

 • se zvýší schopnost členů rodiny uplatnit se na trhu práce,
 • se obnoví či upevní funkce rodiny,
 • budou mít zajištěno zázemí pro výchovu a péči o děti – nebude třeba uvažovat o odebrání dětí z rodiny,
 • dojde k psychické stabilizaci členů rodiny v důsledku jistoty bydlení,
 • o děti bude ze strany rodičů řádně pečováno, budou dodržovány hygienické normy, rodina bude mít prostor pro přípravu stravy, vyprání šatstva, apod. – čímž se eliminuje riziko šikany dětí ze strany vrstevníků,
 • rodiny nebudou okolím stigmatizovány z důvodu bydlení v azylovém domě či na tzv. špatné adrese,
 • nebude docházet k prohlubování zadluženosti rodin,
 • rodiny dosáhnout v důsledku stabilního bydlení na odpovídající sociální dávky v případě, že nemohou pracovat.

Kdo je členem realizačního týmu?

Při tvorbě týmu vycházíme ze specifik cílové skupiny a zkušeností při poskytování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu v lounském regionu.

Kontakty HF:

Garant projektu  

Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS., MBA 

Mobil: 607 813 451 

Email: hrdlickova@vavrinec-zs.cz  

 

Koordinátor projektu 

Hana Gregorová, MBA 

Mobil: 725 525 134 

Email: gregorova@vavrinec-zs.cz 

 

Sociální pracovnice

Bc. Renáta Cinegrová 

Mobil: 702 190 516 

Email: cinegrova@vavrinec-zs.cz

 

Sociální pracovnice
Bc. Dominika Machalová
Mobil: 602 220 328
Email: machalova@vavrinec-zs.cz

PEER pracovnice
Nataša Chalupová
Mobil: 727 841 124
Email: chalupova@vavrinec-zs.cz

Skip to content